آرشيو سخنراني >> 1392 >> فاطميه
امروز خدا را قسم مي دهيم به آن لحظاتي كه حضرت علي عليه السلام سر در چاه مي كردند

بانو !! ! ما در كوچه هاي تنگ زمانه مان ، بر ياري امام غائب مان ، سيلي كه هيچ ، غصه هم نخورده ايم

يك امر مسلم را ما شيعيان به آن معتقد هستيم و آن اين است كه هر كسي ار محبان و شيعيان اهل بيت بخواهند

يكي ازتوسلاتي كه به سرعت جواب مي دهد، ذكر "يا فاطمه" است.

حال كه خدا قسمت كرده كه ما امسال هم در روضه هاي فاطميه شركت كنيم، بايد از خود بپرسيم اين آمدن و رفتن ما به اين روضه ها براي چيست؟

 1